[1]
میرحکیمی س.ع., امینی حسینی ک., منصوری ب. و ایزدخواه ی.ا. 2021. ارائه الگوي برنامه ريزي و انتخاب مکان هاي مناسب براي اسکان اضطراري در شرايط بحران: مطالعه موردي تهرانپارس. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 4 (فوریه 2021), 259–247. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i4.31068.