[1]
حقي ن., ناطقي نيا س., حاجي اسماعيلي م., علي بابايي ا. و ابراهيمي س. 2020. ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 4 (ژوئن 2020), 240–234. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.31032.