[1]
بهمنی ر., پویا کیان م., خداکریم س., بیدل ح., صالحی سهل آبادی ع. و جعفری م.ج. 2021. ارزيابي ريسک و تحليل پيامد حريق و انفجار در يک مخزن وينيل کلرايد با استفاده از نرم افزار PHAST. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 4 (ژانویه 2021), 218–208. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i4.30783.