[1]
فلاح مدواري ر.ا., فرهنگ دهقان س., بيدل ح., لعل ف., حلوانی غ., موسوی کردمیری ح. و عباسی بلوچخانه ف. 2020. بررسي ارتباط بين آزردگي صوتي و فرسودگي شغلي درکارکنان در معرض آلودگي صوتي: مطالعه موردي صنعت سراميک سازي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 3 (می 2020), 158–151. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i3.30617.