[1]
بخشی م., امیدی ل., امیدی ک., مرادی غ., معیوف پور ف. و درویشی ت. 2020. سنجش ميزان تاب آوري بيمارستان در شرايط اضطراري و بررسي آگاهي و نگرش کارکنان بخش اورژانس در زمينه مديريت بحران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 1 (آگوست 2020), 45–37. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.30266.