[1]
ترفیعی ا., جعفری ندوشن ر., ترفیعی م. و قانعیان م. 2020. بررسي اپيدميولوژيک عوامل مؤثر در تصادفات عابرين پياده در شهر يزد. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 1 (جولای 2020), 36–30. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.30011.