[1]
جلالیان ع., سمیعی ح., شکری خوبستانی م. و کریمی م. 2020. بررسی اثرات خشک‌سالی و شوری برکیفیت شیمیایی آبخوان دشت زنجان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 2 (اکتبر 2020), 129–119. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.29965.