[1]
سلطاندوست ناری س. و شمس الدینی ع. 2020. مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 3 (نوامبر 2020), 138–130. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.29808.