[1]
عسکریان ع., میرزا ابراهیم طهرانی م., ساداتي پور س.م. , جوزی س. و مرندی ر. 2020. بررسي نقش متغيرهاي پنهان در توقف استحصال گازترش بر اساس روش تجزيه و تحليل فاکتورهاي انساني و سيستم طبقه بندي و مبتني بر تئوري سلسله مراتب فازي (مطالعه موردي صنعت پالايشگاه گاز). ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 1 (آگوست 2020), 57–46. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.29158.