[1]
محمدی ا., یوسفی م., ابراهیمی پور ح., عادل ا., آدینه ح. و تقی پور ع. 2021. بررسي اپيدميولوژيک موارد مرگ و مير و آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيکي در کودکان و نوجوانان زير 15 سال شهر مشهد در سال 1395. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 9, 1 (می 2021), 8–1. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v9i1.28971.