[1]
ایزدخواه ی.ا. 2020. بررسي ديدگاه هاي رانندگان تاکسي شهر تهران براي آگاهي و آمادگي در برابر زلزله. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 1 (جولای 2020), 23–18. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.28927.