[1]
سپهر پ., جعفری کاشی م.ا., پیرانی د. و رجبی ف. 2020. بررسي شاخص فعال ايمني و ارتباط آن با رفتارهاي نا ايمن کارکنان صنعت فولاد اسفراين در سال 1397. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 1 (جولای 2020), 17–10. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.28908.