[1]
اخلاقي پيرپشته ا., کريم ع. و صالحي سهل آبادي ع. 2020. ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 2 (ژانویه 2020), 77–69. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.28734.