[1]
صادقي بازرگانيه., پور اصغرف., سوریح., بهاریع., بختیاریف. و مغیثیع. 2020. معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 1 (ژانویه 2020), 43 - 36. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28548.