[1]
ناطقی رستمی م. و درزی ف. 2020. شيوع آسيب هاي ناشي از ابزار برنده و پيامدهاي حاصل از آنها در کارکنان بيمارستان هاي استان قم. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 2 (سپتامبر 2020), 64–58. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.28026.