[1]
عیسی لو ش.ا. و فنی ز. 2020. شناسايي و تحليل فضايي نقاط حادثه خيز ترافيکي در سطح شهر قم. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 2 (سپتامبر 2020), 108–97. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.27776.