[1]
محمدیغ., عظیمیی., سرخیلح. و بداق جمالیج. 2019. مدل‌سازی و ارزیابی پیامد حاصل از نشت بنزن در واحد کک سازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 1 (آگوست 2019), 19 - 10. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26665.