[1]
حسن زادهل., خانی جزنیر., غلام نیار. و منظمی تهرانیغ. 2019. طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 6, 4 (ژوئن 2019), 214 - 203. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v6i4.26006.