[1]
محمودي د., نظري س., درخشاني م., دليلي ع., حضرتي ص. و نظري ج. 2018. ميزان آگاهي دانشجويان بهداشت حرفه‌اي نسبت به علائم ايمني مواد شيميايي سيستم هماهنگ جهاني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 5, 4 (مارس 2018), 226–219. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v5i4.20733.