[1]
خراساني زواره د. و شريفيان س. 2017. سامانه مراقبت مصدومان حوادث ترافيکي در ايران: ضرورت ارائه تعريف يکسان از «سامانه مراقبت». ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 5, 2 (اکتبر 2017), 60–59. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18682.