[1]
سوريس., سبطم. و اردشيرع. 2017. ارزيابي عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 4 (آوریل 2017), 261-268. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16763.