[1]
جعفريم., صابري بهدادس. و پوياكيانم. 2017. اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 4 (آوریل 2017), 245-252. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16738.