[1]
رحيمي پردنجانيط. و محمدزاده ابراهيميع. 2017. بررسي نقش سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار در پيش‌بيني نرخ گزارش دهي رويدادهاي شغلي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 4 (آوریل 2017), 231-238. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16734.