[1]
احمدآباديع., طاوسيس.ح., صداقتع., خادم رضاييانم., يعقوبي مقدمز. و لالويز. 2017. الگوي سوختگي در کودکان پيش از دبستان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 4 (آوریل 2017), 225-230. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16733.