[1]
خرميز., هاشمي نظريس.س. و قدير زادهم. 2017. اپيدميولوژي مرگ‌هاي ناشي از سوانح ترافيکي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 4 (آوریل 2017), 217-224. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16729.