[1]
ارقامی ش., بهرامی نیا س. و شریفی ف. 2017. طراحي پرسشنامه خود اظهاري خستگي رانندگان اتوبوس بين‌شهري. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 2 (ژانویه 2017), 134–129. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14144.