[1]
ززولی م.ع. و بلارک د. 2017. جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 2 (ژانویه 2017), 128–117. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14143.