[1]
سرخیلح., توکلیج. و رضوانیس. 2016. ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 1 (ژوئن 2016), 68 - 63. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13034.