[1]
خورشیدیع., عینیا. و سوریح. 2016. الگوي اپيدميولوژيک سوانح ترافيکي در موتورسيکلت سواران ايراني در سال 1391. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 1 (ژوئن 2016), 54 - 47. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13018.