[1]
یاری س. 2015. طراحي ذاتاً ايمن در ساخت پمپ‌بنزين هاي شهري. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 3, 2 (سپتامبر 2015), 140–135. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10082.