بررسی اپید میولوژیک تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای (مطالعه سال‌های 1383 تا 1391)