بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر