استفاده از منطق فازی در برآورد احتمال شکست در آنالیز ریسک به روش درخت خطا