شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در استفاده از صندلی ایمنی کودک در خودروها