نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها