بررسی کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف باکتری­های بیماری­ زا از فاضلاب بیمارستانی پیش از تخلیه به آب‌های پذیرنده