نقش حیاتی پزشکان اورژانس در کاهش آسیب کلیوی حاد ناشی از تروما