بررسي تأثير و ارائه ي مدل مناسب مديريت دانش در کاهش حوادث و خطرات در صنعت ساخت وساز