سلامت رواني اجتماعي زنان مواجهه يافته با زلزله کرمان در ارتباط با ويژگي‌هاي فردي اجتماعي آن‌ها