گزارش يک مورد سندرم له شدگي بافتي و تاخير در انجام مداخلات درماني تهاجمي: اولويت با حفظ جان بيمار است يا حفظ عضو بيمار؟