ارزيابي خطر حريق بيمارستان دانشگاه به روش فريم و تأثير سامانه آب‌پاش خودکار، بر سطح مخاطره حريق در سال 1395