اهميت آينده پژوهي در ارتقاي ايمني در مواجهه با بلاياي طبيعي