سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا