پايايي و روايي پرسشنامه فرهنگ ايمني بر اساس مدل بومي در يک صنعت پتروشيمي