علیپورشهیرب., اصفهانی خالقیآ., عرب زادهم., و علیپور شهیرم. “تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا: تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان ”. فصلنامه نفس, ج 8, ش 2, سپتامبر 2021, https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/36063.