محمدخانا., کمالی نژادم., سرمدیانح., لطیفیس. ا., بهرامیم., حسین زادهو., نجفیب., و سعیدیف. “کارآزمایی بالینی شربت موکوزیفت: یک فرآورده طبیعی جهت بهبود علایم بالینی بیماری COVID-19”. فصلنامه نفس, ج 7, ش 1, ژانویه 2021, https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/33609.