[1]
علیپورشهیرب., اصفهانی خالقیآ., عرب زادهم., و علیپور شهیرم., “تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا: تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان ”, نفس, ج 8, ش 2, سپتامبر 2021.