[1]
محمدخانا., “کارآزمایی بالینی شربت موکوزیفت: یک فرآورده طبیعی جهت بهبود علایم بالینی بیماری COVID-19”, نفس, ج 7, ش 1, ژانویه 2021.