علیپورشهیرب., اصفهانی خالقیآ., عرب زادهم. و علیپور شهیرم. (2021) “تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا: تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان ”, فصلنامه نفس, 8(2). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/36063 (دسترسی: 8آگوست2022).