محمدخانا., کمالی نژادم., سرمدیانح., لطیفیس. ا., بهرامیم., حسین زادهو., نجفیب. و سعیدیف. (2021) “کارآزمایی بالینی شربت موکوزیفت: یک فرآورده طبیعی جهت بهبود علایم بالینی بیماری COVID-19”, فصلنامه نفس, 7(1). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/33609 (دسترسی: 29ژانویه2023).